توضیحات

موشن گرافی یک دقیقه ای برای توضیح یک استارت آپ میباشد، توضیحات کلی داده میشه با توجه به توضیحات سناریو طراحی باید بشود.
⚠️نکته مهم اینکه طراحان عزیز حتما نمونه کار داشته باشند.

 
 

پیشنهاد ها


kia rkn

kia rkn

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد بیگلری

محمد بیگلری

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
احسان  موسوی زارع

احسان موسوی زارع

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امیرحسین  بهرامی زاده

امیرحسین بهرامی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
لیلا محمدی

لیلا محمدی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
گروه تبلیغاتی ذِن ZEN ADS GP

گروه تبلیغاتی ذِن ZEN ADS GP

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا اسدی

علیرضا اسدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
استودیو رسانه  گرافیک

استودیو رسانه گرافیک

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سهیل فرزانه

سهیل فرزانه

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
می  ادیت

می ادیت

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نیما ذبیحی

نیما ذبیحی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی حبیب الهی

علی حبیب الهی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی محمدی

علی محمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امین  آشنا

امین آشنا

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته