توضیحات

30 صفحه تایپ و ویرایش داشتم.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


عرفان بصراوی

عرفان بصراوی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
طراحی پالیز

طراحی پالیز

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
تینا کارن

تینا کارن

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
گلبرگ عبدل پناه

گلبرگ عبدل پناه

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد مهدی بهارلو

محمد مهدی بهارلو

قیمت پیشنهادی: ۵۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
sanaz hoseinzadeh

sanaz hoseinzadeh

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سید جواد محمد علیزاده

سید جواد محمد علیزاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سید محمد رضا میردهقان

سید محمد رضا میردهقان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سیده طاهره سید باقری

سیده طاهره سید باقری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
فیروزه رحیمی

فیروزه رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
نگین محمدی

نگین محمدی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
عاطفه قادری

عاطفه قادری

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد رحمانی

محمد رحمانی

قیمت پیشنهادی: ۵۶,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
marzieh mkh

marzieh mkh

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
نگین سعادت

نگین سعادت

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
shadi Najmi

shadi Najmi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
داریوش عابدی

داریوش عابدی

قیمت پیشنهادی: ٢٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
narges rjb

narges rjb

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
امیررضا پورعلی

امیررضا پورعلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فائزه خوش نیت

فائزه خوش نیت

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدصالح منبتی

محمدصالح منبتی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ادربس کیان زاده

ادربس کیان زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حجت صحراگرد

حجت صحراگرد

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
یزدان علیمیرزائی

یزدان علیمیرزائی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
shayan gh_

shayan gh_

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سعید حسین بر

سعید حسین بر

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
sajjad 2017

sajjad 2017

قیمت پیشنهادی: ۱٧,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
یاسر باقرزاده افرمجانی

یاسر باقرزاده افرمجانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ماهان عمادیان

ماهان عمادیان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
mohamadreza a

mohamadreza a

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مسعود علی نژاد

مسعود علی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
علیرضا امیری

علیرضا امیری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی امینی

مهدی امینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
موسی ملوکی

موسی ملوکی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
وحید محقق

وحید محقق

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد فراهانی

محمد فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
یک ادمین فعال ___

یک ادمین فعال ___

قیمت پیشنهادی: ۴٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
میرکیارش خمسی

میرکیارش خمسی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
آرش رامشی

آرش رامشی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
bagher samadi

bagher samadi

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیامک فاروقی

سیامک فاروقی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ali sspha

ali sspha

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد رضا نجفی

محمد رضا نجفی

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهتاب مرادی

مهتاب مرادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
انسیه جلالی

انسیه جلالی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 امیر علی

امیر علی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
hadiseh khoshharf

hadiseh khoshharf

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
salman aghaei

salman aghaei

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
معید انصاری

معید انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
زهرا taghavi

زهرا taghavi

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Mostafa M2

Mostafa M2

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن رضازاده

محسن رضازاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهدی خسروی

مهدی خسروی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
دانیال عطائی

دانیال عطائی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد نریمانی آروق

محمد نریمانی آروق

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد یوسف رضوانی

محمد یوسف رضوانی

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
shr ramezani

shr ramezani

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
داود رضوانی

داود رضوانی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
یونس ستارهء

یونس ستارهء

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد حسین

محمد حسین

قیمت پیشنهادی: ۱٢,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سجاد پرسه

سجاد پرسه

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
زهرا مقیسه

زهرا مقیسه

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسن شهبازی

حسن شهبازی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی فلاح

علی فلاح

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی رویتوند

مهدی رویتوند

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
خانم بهار قاسمی

خانم بهار قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
فرزانه صادق زاده

فرزانه صادق زاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید محمد موسوی نژاد

سید محمد موسوی نژاد

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
زهرا نیک آیین

زهرا نیک آیین

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
zahra ___

zahra ___

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
M M

M M

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ندا عسكرزاده

ندا عسكرزاده

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
پدرام حاجیان

پدرام حاجیان

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سعید ویسی

سعید ویسی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فرید معزز

فرید معزز

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
محمد خوافی

محمد خوافی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
عماد غفاری

عماد غفاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حنان شاهدی

حنان شاهدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
pedram nor99

pedram nor99

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
وحید بابازاده

وحید بابازاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سینا رضایی

سینا رضایی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
اکبر ایمانی

اکبر ایمانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سیدامیرحسین یعقوبی

سیدامیرحسین یعقوبی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
غزاله حاجی آبادی

غزاله حاجی آبادی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
پوریا امینی نژاد اصفهانی

پوریا امینی نژاد اصفهانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی یار خزاعی

مهدی یار خزاعی

قیمت پیشنهادی: ٣٢,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مریم محمدی زاده

مریم محمدی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مهدی شکاری

مهدی شکاری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
___ Maleki

___ Maleki

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
sep sep

sep sep

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حدیث رحیمیان

حدیث رحیمیان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
جواد ابوصابر

جواد ابوصابر

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی رضایی

علی رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سعید شاهرضا

سعید شاهرضا

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
بنیامین کوهی

بنیامین کوهی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
sanaz rezayi

sanaz rezayi

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مرضیه فلاحی

مرضیه فلاحی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسین دالوند

حسین دالوند

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
رضا محمودی

رضا محمودی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
زهرا زارعان

زهرا زارعان

قیمت پیشنهادی: ٣٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سیده زینب مصطفوی

سیده زینب مصطفوی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
میلاد آسیابان

میلاد آسیابان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا انصاری

محمدرضا انصاری

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا بازیار

محمدرضا بازیار

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
🌼جو یا🌼

🌼جو یا🌼

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
الهام زاهدی

الهام زاهدی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علیرضا سالاری

علیرضا سالاری

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
احمد عزیزی

احمد عزیزی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حامد عارفی پویا

حامد عارفی پویا

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته
امیرعلی اغتفاری

امیرعلی اغتفاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
sah asadi

sah asadi

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهتاب محبی

مهتاب محبی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
afsaneh azimi

afsaneh azimi

قیمت پیشنهادی: ٢۱,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
fateme irankhah

fateme irankhah

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سعید سیفی

سعید سیفی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سینا رادمهر

سینا رادمهر

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
زهرا حسین پور

زهرا حسین پور

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مهدی حیدری

مهدی حیدری

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
زینب بیات

زینب بیات

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رها رادمهر

رها رادمهر

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا ملک زاده

علیرضا ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سعید فرجی

سعید فرجی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
غزل محمدی

غزل محمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی محمدی

علی محمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
miss zed

miss zed

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ftm j__

ftm j__

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
zahra mhbtf

zahra mhbtf

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محراب اسفندياري

محراب اسفندياري

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
بهاره ح

بهاره ح

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی بهرامپور

علی بهرامپور

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سارا برومندمنش

سارا برومندمنش

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سینا مبرهن فرد

سینا مبرهن فرد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
پروین نیکوفال حصارسفیدی

پروین نیکوفال حصارسفیدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Avin

Avin

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مبینا رحمتی

مبینا رحمتی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
fatemeh yousefi

fatemeh yousefi

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی علیزاده

مهدی علیزاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز