توضیحات

30 صفحه تایپ و ویرایش داشتم.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


عرفان بصراوی

عرفان بصراوی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
طراحی پالیز

طراحی پالیز

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
تینا کارن

تینا کارن

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
گلبرگ  عبدل پناه

گلبرگ عبدل پناه

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد مهدی بهارلو

محمد مهدی بهارلو

قیمت پیشنهادی: ۵۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
sanaz hoseinzadeh

sanaz hoseinzadeh

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سید جواد محمد علیزاده

سید جواد محمد علیزاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سید محمد رضا میردهقان

سید محمد رضا میردهقان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سیده طاهره سید باقری

سیده طاهره سید باقری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
فیروزه رحیمی

فیروزه رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
نگین  محمدی

نگین محمدی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
عاطفه قادری

عاطفه قادری

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد رحمانی

محمد رحمانی

قیمت پیشنهادی: ۵۶,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
marzieh mkh

marzieh mkh

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
نگین  سعادت

نگین سعادت

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
shadi Najmi

shadi Najmi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
داریوش عابدی

داریوش عابدی

قیمت پیشنهادی: ٢٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
narges rjb

narges rjb

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
امیررضا پورعلی

امیررضا پورعلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فائزه خوش نیت

فائزه خوش نیت

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدصالح منبتی

محمدصالح منبتی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ادربس  کیان زاده

ادربس کیان زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حجت  صحراگرد

حجت صحراگرد

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
یزدان علیمیرزائی

یزدان علیمیرزائی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
shayan gh_

shayan gh_

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سعید حسین بر

سعید حسین بر

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
sajjad 2017

sajjad 2017

قیمت پیشنهادی: ۱٧,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
یاسر باقرزاده افرمجانی

یاسر باقرزاده افرمجانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ماهان عمادیان

ماهان عمادیان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
mohamadreza a

mohamadreza a

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مسعود علی نژاد

مسعود علی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
علیرضا امیری

علیرضا امیری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی امینی

مهدی امینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
موسی ملوکی

موسی ملوکی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
وحید محقق

وحید محقق

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد فراهانی

محمد فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
یک ادمین فعال ...

یک ادمین فعال ...

قیمت پیشنهادی: ۴٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
میرکیارش خمسی

میرکیارش خمسی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
آرش رامشی

آرش رامشی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
bagher samadi

bagher samadi

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیامک  فاروقی

سیامک فاروقی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ali sspha

ali sspha

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد رضا نجفی

محمد رضا نجفی

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهتاب مرادی

مهتاب مرادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
انسیه جلالی

انسیه جلالی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 امیر علی

امیر علی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
hadiseh khoshharf

hadiseh khoshharf

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
salman aghaei

salman aghaei

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
معید انصاری

معید انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
زهرا taghavi

زهرا taghavi

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Mostafa M2

Mostafa M2

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن رضازاده

محسن رضازاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز