توضیحات

برای پایان نامه گرایش مدیریت مالی با موضوع پیاده سازی مدیریت دانش احتیاج به تحلیل نرم افزاری با نرم افزار لیزرل هستیم.لازم است ذکر شود که داده ها فرضی تحلیل گردند و یا به عبارتی داده سازی است

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


موسی ملوکی

موسی ملوکی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
وحید عباس نیا

وحید عباس نیا

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سعید محمدی

سعید محمدی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز