امید جراحی

امید جراحی

 

درباره من

گرافیک کار طراح با فتوشاپدر شرکت تعاونی تبلیغاتی پنجره هنر در حال انجام کار گرافیکی هستم.

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠