محمد حسین زاده

محمد حسین زاده

(4 از 2 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

نظر کاربران

کار خوبی تحویل داد

خوب بود

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٨

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۶

  در حال انجام: ۴

  انجام شده: ٢