بابک هاشم زاده

بابک هاشم زاده

خبرنگار

 

درباره من

تسلط کامل برای نوشتن خبرنامه و نقد تسلط کامل برای نوشتن سخنرانی و گزارش

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠