امید  فاضلی

امید فاضلی

ارزیاب بیمه

 

درباره من

توانایی کار با نرم افزارهای آماری و ارزیابی خسارت چند رشته بیمه

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠