احمد رسولی

احمد رسولی

بازرس کشتی

 

درباره من

طراحی و ساخت کشتی - کشتی سازی - بازرس کشتی

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠