بلاگ

کارمزد کاریشه از انجام خدمات چقدر است؟

کارمزد کاریشه از انجام خدمات برای کارفرما ۵ درصد است که در هنگام ایجاد پرداخت امن از وی دریافت می‌شود.