طرح های اشتراکی

رایگان

برای 10 روز

رایگان

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۱۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

5000تومان

برای 30 روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

10000تومان

برای 30 روز

حرفه ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۳ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

رایگان

برای 10 روز

شروع

با این بسته قادر به ارسال 10 پیشنهاد به مدت 30 روز خواهید بود

ثبت نام

10000تومان

برای 30 روز

ساده

با این بسته قادر به ارسال 30 پیشنهاد به مدت 30 روز خواهید بود

ثبت نام

20000تومان

برای 30 روز

حرفه ای

با این بسته قادر به ارسال 70 پیشنهاد به مدت 30 روز خواهید بود

ثبت نام
کارفرما هزینه خدمات برای کارفرما 5 درصد مبلغ پروژه است، هنگامی که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند از حساب وی کسر می شود. فریلنسر هزینه خدمات برای فریلنسر ۸ درصد است که هنگام برداشت از کیف پول از وی کسر می شود.