طرح های اشتراکی – NOT ACTIVE

رایگان

برای ۱۰ روز

رایگان

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۱۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۵۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۱۰۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

حرفه ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۳ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

رایگان

برای ۱۰ روز

شروع

با این بسته قادر به ارسال ۱۰ پیشنهاد به مدت ۳۰ روز خواهید بود

ثبت نام

۱۰۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

ساده

با این بسته قادر به ارسال ۳۰ پیشنهاد به مدت ۳۰ روز خواهید بود

ثبت نام

۲۰۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

حرفه ای

با این بسته قادر به ارسال ۷۰ پیشنهاد به مدت ۳۰ روز خواهید بود

ثبت نام

کارفرما
هزینه خدمات برای کارفرما ۵ درصد مبلغ پروژه است، هنگامی که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند از حساب وی کسر می شود.

فریلنسر
هزینه خدمات برای فریلنسر ۸ درصد است که هنگام برداشت از کیف پول از وی کسر می شود.